l'Obaga

SERVEIS

Estudis i Projectes

Es porten a terme estudis i projectes en dos àmbits ben diferenciats, la gestió del medi natural i la gestió dels residus.
L’objectiu és donar resposta a les necessitats que la gestió i la conservació de la biodiversitat plantegen a planificadors i gestors del medi, i treballar en la gestió dels residus generats mitjançant l’avaluació i la planificació dels processos de recollida i tractament dels residus sòlids urbans.

1 Medi Natural i Biodiversitat

Previous Next

Plans de gestió del medi

Estudis que marquen les línies d’actuació per a l’elaboració dels plans de gestió d’un espai. L’objectiu és concretar les accions que es portaran a terme per millorar les condicions ambientals del medi.

Plans de gestió forestal

Instrument  aplicable a finques forestals amb l’objectiu de facilitar la gestió sostenible, millorar la rendibilitat i fer compatibles els elements productius, socials i ambientals dels terrenys forestals.

 • Pla d’Ordenació Forestal
 • Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
 • Pla Simple de Gestió Forestal
 • Diagnosi i estudis de biodiversitat

  Inventaris de flora, i  estudi i seguiment d’espècies vegetals.
  Disseny i execució de diferents tècniques d’anàlisi i seguiment de les poblacions de fauna, que permetin planificar accions per la seva gestió o recuperació.

  Itineraris en el medi

  Disseny i senyalització de recorreguts en zones d’interès natural i cultural, amb l’objectiu de regular-ne l’ús públic, potenciant i difonent els seus valors.

  Catàlegs de patrimoni

  Instruments per protegir, gestionar i ordenar elements patrimonials i paisatgístics: espècies protegides, arbres singulars, hàbitats d’interès, etc. Estan concebuts com a eines de suport a la planificació territorial.

  2 Gestió de residus

  Plans de prevenció de residus

  Estudis on s’analitzen els fluxos dels residus i l’eficiència de la seva recollida, i permeten planificar-ne la gestió d’una manera eficaç, amb l’objectiu de reduir la generació de residus.

  Implantació de nous sistemes de recollida

  Enfront d’un dels problemes socials més importants dels nostres temps, com és la generació i el tractament dels residus, apostem per la implantació de nous sistemes de recollida que fomentin la reducció en la generació i avancin cap a l’objectiu final del residu zero.